CopyRight 2020 | Designed & Developed By Ali Jadidi
Melikaa
Photographer

خاندان «حاج شیخ نصرالله تقوایي» در باغبان محله واقع در شهرستان جویبار از جمله خاندان قدیمی این منطقه می باشند.( از دیگر بزرگان جویبار می توان به خاندان توکلی، مجیدایی و شفیعی اشاره نمود). خانه تقوایی ها با 150سال قدمت در غرب شهر جویبار و در منطقه باغبان محله واقع است. مالک اولیه این خانه شیخ نصرالله تقوایی جویباری از تجار قدیمی وسرشناس مازندران بوده که با کشور روسیه مبادلات بازرگانی داشته است .